Wettelijke vermeldingen

Gelieve de gebruiksvoorwaarden van deze website zorgvuldig door te nemen alvorens u de pagina’s ervan doorloopt.Wanneer u naar de website surft, worden deze gebruiksvoorwaarden weergegeven. Overeenkomstig artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2014 inzake het vertrouwen in de digitale economie (‘loi pour la confiance dans l’économie numérique’) zijn de volgende partijen verantwoordelijk voor de website www.ixsellia.fr:

Uitgever van de website:

Ixsellia
SIRET-nummer: 51790792900023
Verantwoordelijke voor de uitgave: Ixsellia
3 Rue Louis de Broglie – 21000 Dijon – FRANKRIJK
Telefoon:+33 (0) 3 80 23 81 70 – Fax: +33 (0) 3 80 23 81 70
E-mail: mathieu.massillon@ixsellia.fr
Website:
www.ixsellia.fr

Hosting:

Host: Ovh
2 rue Kellermann, BP 80157, 59100 Roubaix, FRANKRIJK
Website: https://www.ovh.com

Gebruiksvoorwaarden:

Deze website (www.ixsellia.fr) is opgesteld in verschillende programmeertalen (HTML, HTML5, JavaScript, CSS, enz.). Voor meer gebruikscomfort en een aangenamere weergave van de grafische elementen, raden we u aan een moderne browser te gebruiken, zoals Google Chrome, Safari, Firefox, enz.
De originele, Franstalige versie van deze wettelijke vermeldingen werd opgesteld via de website ‘Générateur de mentions légales’, een dienst van Welye.

Ixsellia doet er alles aan om een zo betrouwbaar en actueel mogelijke informatie te verschaffen op haar website. Desalniettemin kunnen er fouten optreden of kan bepaalde informatie ontbreken. Het is aan de surfer om bij XX na te gaan in welke mate de informatie correct is en wijzigingen te melden die hem nuttig lijken. XX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de manier waarop deze informatie wordt gebruikt en alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die uit dat gebruik kan voortvloeien.

Cookies:

De website www.ixsellia.fr kan u vragen om cookies te aanvaarden met het oog op statistische en weergavedoeleinden. Een cookie is een tekstbestand dat de server van de website die u bezoekt achterlaat op uw harde schijf. Zo’n cookie bevat verschillende gegevens die een server leest en waarop hij informatie bewaart.Sommige onderdelen van deze website werken niet correct als u geen cookies aanvaardt.

Hyperlinks: 

De website kan hyperlinks bevatten die doorverwijzen naar andere websites of online bronnen. Ixsellia kan de websites waarnaar verwezen wordt niet controleren. XX is niet verantwoordelijk voor het correct weergeven van deze websites en externe bronnen en kan ook niet garanderen dat deze altijd toegankelijk zijn. Ixsellia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze websites of externe bronnen en meer bepaald de informatie, producten of diensten die daarop worden aangeboden, noch voor de manier waarop deze informatie, producten of diensten worden gebruikt. Enkel de surfer is volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat hij van deze websites of externe bronnen maakt. Daarbij moet hij zich steeds aan de gebruiksvoorwaarden van de website of bron in kwestie houden.

Gebruikers, leden en bezoekers van deze website mogen geen hyperlink plaatsen die naar deze website doorverwijst zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Ixsellia.

Als de gebruiker of bezoeker toch een hyperlink wil plaatsen die doorverwijst naar de website van Ixsellia, moet hij deze laatste hiervoor een aanvraag via e-mail sturen. Ixsellia behoudt zich het recht voor om een dergelijke hyperlink te aanvaarden of weigeren zonder dat het haar beslissing moet motiveren.


Geleverde diensten:

Alle diensten die Ixsellia aanbiedt en alle informatie hieromtrent worden toegelicht op haar website www.ixsellia.fr.

Ixsellia doet haar uiterste best om de informatie op.www.ixsellia.fr zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De informatie op de website www.ixsellia.fr is echter niet exhaustief en de foto’s zijn niet bindend. Ze kunnen steeds worden gewijzigd. Bovendien is alle informatie op www.ixsellia.fr indicatief en kan deze veranderen of evolueren zonder dat Ixsellia de gebruikers daarvan op de hoogte moet stellen.

Contractuele beperkingen met betrekking tot de gegevens:

De informatie op deze website is zo nauwkeurig mogelijk en de website wordt regelmatig geactualiseerd. Desalniettemin kunnen er fouten optreden of kan bepaalde informatie ontbreken. Als u ontbrekende informatie, fouten of storingen ontdekt, kunt u die melden door een e-mail te sturen naar mathieu.massillon@ixsellia.fr. Hierin licht u het probleem zo volledig mogelijk toe (pagina waarop het probleem optreedt, soort computer en browser die u gebruikt …).

Als u inhoud downloadt, gebeurt dat op eigen risico en verantwoordelijkheid. XX kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de computer van de gebruiker of gegevens die verloren gaan na het downloaden. De gebruiker ziet er bovendien op toe dat hij de website bezoekt met recente apparatuur dat geen virussen bevat en met een actuele, moderne browser.

Ixsellia is niet verantwoordelijk voor hyperlinks op deze website die verwijzen naar externe online bronnen.

Intellectuele eigendom:

Alle inhoud op de website www.ixsellia.fr, inclusief maar niet beperkt tot alle visuele elementen, afbeeldingen, tekst, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gifs en iconen en hun opmaak zijn volledig eigendom van Ixsellia, met uitzondering van de merken, logo’s of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs.

Het volledig of gedeeltelijk reproduceren, verspreiden, wijzigen, aanpassen, doorsturen of publiceren van deze elementen is ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ixsellia. De weergave of reproductie van deze elementen, op welke manier dan ook, vormt een overtreding overeenkomstig artikel L.335-2 en volgende van het Franse wetboek voor intellectuele eigendom (‘Code de la propriété intellectuelle’). Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk waarvoor de dader burgerlijk of strafrechtelijk kan worden gestraft. Bovendien kan de eigenaar van de gekopieerde inhoud juridische stappen ondernemen.


Aangifte bij het CNIL, de Franse gegevensbeschermingsautoriteit:

Overeenkomstig de Franse wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd door de wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens (‘loi 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel’)) betreffende de informatica, bestanden en vrijheden (loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés) werd er voor deze website geen aangifte ingediend bij het CNIL (www.cnil.fr).


Geschillen:

De voorwaarden op de website www.ixsellia.fr worden beheerst door het Franse recht. Betwistingen en geschillen die voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken waaronder de maatschappelijke zetel van het bedrijf ressorteert.Bij eventuele geschillen is de referentietaal steeds het Frans.


Persoonsgegevens:

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te delen als u onze website www.ixsellia.fr bezoekt.
Er zijn wel een aantal uitzonderingen. Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten die op onze website worden aangeboden, kan u gevraagd worden bepaalde gegevens te delen, zoals uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dat is bijvoorbeeld het geval als u het online formulier invult bij ‘contact’. Desalniettemin mag u steeds weigeren uw persoonsgegevens door te geven. U kunt in dat geval dan ook geen gebruik maken van de diensten op onze website. U kunt meer bepaald geen informatie vragen over ons bedrijf of informatie ontvangen.

Persoonsgegevens – Contactformulier:

IXSELLIA verwerkt digitaal de persoonsgegevens die u via het contactformulier deelt om te kunnen antwoorden op uw vraag en treedt daarbij op als verwerkingsverantwoordelijke.

Uw gegevens worden tot drie jaar na het laatste contact bewaard.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens gratis in te zien en indien nodig recht te zetten of te laten wissen. U heeft het recht de verwerking ervan te laten beperken of bezwaar te maken tegen deze verwerking. Verder beschikt u ook over het recht van gegevensoverdraagbaarheid en mag u uw toestemming op elk moment intrekken. U kunt deze rechten uitoefenen door een mail te sturen naar contact@ixsellia.com.

U mag ook steeds een klacht indienen bij de daartoe bevoegde controle-instantie in uw land (in België kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, in Nederland tot de Autoriteit Persoonsgegevens).